Home / Admin's Posts / ارتباط چارچوب ذهنی و یادگیری مستقل: کاربرد روان شناسی در کلاس زبان انگلیسی

ارتباط چارچوب ذهنی و یادگیری مستقل: کاربرد روان شناسی در کلاس زبان انگلیسی

چکیده

آگاهی فراشناختی زبان‌آموزان (تعیین‌کننده باور آن‌ها در مورد خودشان که چارچوب فکری پویا دارند یا ایستا) به سادگی تحت تأثیر تصورات متعصبانه آن‌ها در مورد توان یادگیری‌شان قرار می‌گیرد و ممکن است زمانی که بدون حضور معلم مطالعه می‌کنند به انتخاب‌های نامناسبی منجر شود. هدف تحقیق حاضر، بررسی میزان همبستگی چارچوب فکری فراگیران با درک آن‌ها از یادگیری مستقل است. به عبارت دیگر، این پژوهش بر این فرض استوار است که برای حل مشکلاتی که فراگیران در داخل یا خارج کلاس درس با آن مواجه هستند می‌توان از اصول روان‌شناسی استفاده کرد. با این هدف، از ۴۶ نفر فراگیر زبان انگلیسی که با استفاده از روش نمونه‌برداری در دسترس انتخاب شده بودند درخواست شد به دو پرسش‌نامه چارچوب فکری دووک (۲۰۰۶) و پرسش‌نامه یادگیری مستقل، که توسط محقق تنظیم شده است، پاسخ دهند. تحلیل آماری داده‌های تحقیق نشان داد که همبستگی متوسط مثبت و معناداری میان متغیرهای تحقیق وجود دارد. برای یادگیری مستقل، یعنی زمان و مکانی که فراگیران بدون استفاده از دروندادهای معلم مطالعه می‌کنند، علم روان‌شناسی، یادگیری را با شرایط واقعی ارتباط می‌دهد. به عبارت دیگر، ممکن است فراگیر به دنبال فرضیات و تصورات ذهنی خود از یادگیری، انتخاب‌های نادرستی داشته باشد. در این زمان است که او به کمک و هدایت معلم و مربی متخصص نیازمند است. در پایان، تحقیق حاضر، پیشنهادهایی را ارائه می‌دهد که به فراگیران زبان انگلیسی کمک می‌کند تا باور‌هایشان را نسبت به توانشان در راه موفقیت بهبود ‌بخشند و در جایی که مستقل مطالعه می‌کنند نیز موفق باشند.

About jilanaeini

Jila Naeini (PhD in TEFL) Assistant Professor ELT DEPARTMENT, AKIAU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *